Çin'in Siyasi Sistemi

Anayasa

Mayıs 2018 tarihinde yapılan Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi'nde anayasada değişiklikler yapılmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana 1954, 1975, 1978 ve 1982 yıllarında dört anayasa yürürlüge konmustur.
Bugün Çin halkının katildigi tartismalardan sonra hazırlanan bugünkü anayasa, 4 Aralık 1982'de Besinci Ulusal Halk Kongresi Besinci Toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe girmiştir. Bu anayasa, 1954 yılındaki ilk anayasada yeralan temel ilkeleri sürdürürken mevcut, gerçekleri ye daha fazla kalkınma imkanlarını dikkate alarak Çin'in al}Mmâ sürecinde elde edilen deneyimleri etkin bir sekilde ve ötekötikelerin ilgili deneyimlerini benimsemektedir. Bir nedenle., J^T^da baslatilan yeni reform ve disa açilma döneminde utferiin siyasly ekonomik ve kültürel olarak daha ileri düzeye çikarilmasina «yguö Çin'in fendi özelliklerini yansitan bir anayasadir. Anayasa, devMin, temel görevinin bütün çabalari sosyalist modernlesmenin uygulanmasi üzerinde odaklastirilmasi oldugunu açikça belirtmekte, DÖrt Temel Ilkenin (sosyalist yola baglilik, halkin demokratik diktatörlügüne baJSiîik, (pSP'nin önderligine baglilik ve Marksizm-Leni-nizm ve Mao Zedong Ögretisine baglilik) ülkenin temeli oldugunu vurgulamakta, teform -ve disa açilmanin, ulusal refaha ulasma yolu ol-dugunttöngSrinBctedir, Bu nedenle, Çin halkinin uyacagi açik bir çizgi vardir, Asâyâjsa ayrica Çin'in siyasi yapisi ve kurumlarini, devlet or-ganlarinin te|kilatlanmasmi ve bunlarin birbirleri ile iliskilerini siste-rnatit olarak açiMarnaktadir. Anayasada öngörülen demokrasi ve özgürlükler ve öiedenI haklar, varolma hakki, gerçek kisi haklari ve siyasi haklardan ekonomik» kültürel ve sosyal haklara kadar uzanmaktadir. Mart 1993*te Sekizinci Ulusal Halk Kongresi Birinci Toplantisi, Anayasa'nin degisiklik yapilmis metnini onaylamistir. Özellikle eklenen önemli ifade ve fikirler arasinda "Çin'in hala sosyalizmin ilk asamasinda bulundugu", "reform ve dis dünyaya açilmaya baglilik", "çok partili isbirligi ve siyasi danisma", "devlet tarafindan bir sosyalist pazar ekonomisi olusturulmasi", "gelirin üretime baglandigi köy ailesi sözlesme sistemi" bulunmaktadir. Uygulamada kanitlanmış ve halk tarafından yaygın olarak benimsenen bu politikaların yasal biçimde teyidi ve uzun dönemli politikalar olarak kabul edilmeleri, Çin'in gelecekteki kalkınmasi iÇin büyük önem taşımaktadır.
Anayasa, giriş bölümüne ilave olarak dört bölüme ayrilmistir: Genel Ilkeler; Temel Haklar ve Vatandaslarin Görevleri; Devletin Yapısı; ve Ulusal Bayrak, Ulusal Sembol ve Başkent. Bunlar da 138 maddeyi içermektedir.
Anayasa, seçme ve seçilme, ifade, basın, toplantı, dernek kurma, gösteri ve inanç özgürlükleri dahil olmak üzere her vatandasın temel haklarını garanti altina almaktadir. Vatandasların kişi özgürlüğü yanısıra kişisel şereflerinin ve evlerinin mukaddesiyetinin haksız müdahalelere karşı korunma hakları ihlal edilemez. Haberleşme özgürlüğü ve mahremiyeti yasa ile korunmaktadır. Vatandaşlar, herhangi bir devlet organı veya görevlisini eleştirme veya tavsiyede bulunma hakkına ve bunları denetleme hakkına sahiptir. Vatandaşlara çalışma ve dinlenme hakkı ve yaşlı, hasta veya özürlü olmaları halinde devlet ve toplumdan maddi yardım alma hakı tanınmıştır. Vatandaşlar, eğitim görme hakkına ve bilimsel araştırma, edebi ve sanatsal faaliyetler ve öteki kültürel faaliyetlerle uğraşma özgürlüğüne sahiptir.
• Devletin Niteliği Anayasa, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin işçi sınıfın önderliğindeki halkın demokratik diktatörlüğü altında yönetilen ve işçiler ve köylülerin ittifakina dayalı bir sosyalist devlet olduğunu" belirtmektedir. Bu, devletin özelliğini ve devlet sistemini tanımlamaktadır. Halkın demokratik diktatörlüğünün iki özelliği bulunmaktadır: demokrasi halkın iÇinde uygulanmaktadır; diktatörlük ise halkın düşmanlarına karşı uygulanmaktadır. Bu iki özellik, birbirleri ile yakından bağlantılıdır ve birlikte önemli bir bütün oluşturmaktadırlar. Halkın demokratik diktatörlüğü, proleteryanın Çin özelliklerini taşıyan diktatörlüğüdür. Çin'in özel koşulları üzerinde yükselen bu kurum, Yeni Çin'in siyasi iktidarının işçiler, köylüler ve ulusal burjuvazi tarafından ÇPK önderliğindeki yeni demokratik devrimle oluşturulan halkın siyasi iktidari olduğunu yansıtmaktadır. Bu siyasi iktidarın geniş bir sınıf tabanına sahip olduğunu ve halkın, ülkenin efendisi olduğunu belirtmektedir. Yukarıda belirtilen temel haklara ilave olarak, kitleler, farklı düzeylerdeki halk kongrelerine gönderdikleri temsilcileri ve öteki çeşitli kanallarla yönetime ve devlet işlerinin denetimine katılmaktadır. Temel birimlerin demokratik biçimde yönetilmesi ve kitlelerin kendi kendilerini yönetmesi de Anayasa'da tanımlanmaktadır. Bu, halkın, ekonomik, kültürel ve toplumsal işleri doğrudan yönetmesine imkan vermektedir. Örnegin, devlete ait işletmeler ve kollektif ekonomik birimler, işçiler ve personelin veya bunların kongrelerinin toplantıları yoluyla demokratik yönetim uygulamaktadır. Kentlerde ve kırsal kesimde yaşayanların oluşturduğu kentliler komiteleri ve köylüler komiteleri, kendi kendilerini yöneten kitle örgütleridir. Bunlar, kendi bölgelerindeki kamu işlerini ve sosyal hizmetleri idare ederler ve bölgede oturanların görüşlerini, isteklerini ve önerilerini halk hükümetine iletirler. Devlet, sadece çok az sayıda vatan haini, karşı devrimci ve öteki azılı suçlulara karşı çoğunluğun demokratik haklarının sağlanması ve sosyalist yapılanmanın pürüzsüz bir şekilde ilerlemesi iÇin diktatörlük uygulamaktadir. Halkın korunması ve düşmanın bastırılmasına ilave olarak devlet erkinin temel görevi, Çin'in güçlü, müreffeh, demokratik ve çok uygar bir sosyalist ülke haline getirilmesi iÇin ekonomik ve kültürel yapılanmayı örgütlemek ve öncülük etmektir.

Halk Kongresi Sistemi

Çin'de bütün iktidar halka aittir. Halk, devlet erkini, ulusal Halk Kongresi ve farklı düzeylerdeki yerel halk kongreleri araciliği ile kullanmaktadir. Bu çerçevede, halk kongresi sistemi, Çin'in temel siyasi ve idari sistemi haline gelmiştir. Bu sistem, geniş biçimde temsile dayanmaktadır ve devlet işlerinin halk tarafından idare edilmesi iÇin temel aracı oluşturmaktadır. Demokratik merkeziyetçiliğin uygulanmasına imkan verirken halkın kapsamlı demokrasi ve haklardan yararlanmasını ve devlet erkinin kullanılmaıi iÇin gerekli merkeziyetçilik ve birliği garanti altina almaktadır. Devlet erki halk kongreleri tarafından birlikte kullanılırken devletin idari, adli ve denetleyici yetkileri ve silahlı kuvvetler üzerindeki liderliğinin sınırları açık bir şekilde belirlenmiştir.
Bu düzenleme, devlet erki organlarının, devletin idari, adli, denetleyici ve öteki organları ile etkin bir koordinasyon yapmasına izin vermektedir.
Ulusal Halk Kongresi ve yerel halk kongreleri, demokratik yollardan seçilmektedir. Bu kongrelerin üyeleri halka karşı sorumludur ve halkın denetimine tabidir. Kongre üyeleri, toplumun bütün kesimlerden, bölgelerden, etnik gruplardan, sınıflardan ve tabakalardan gelen insanlar dahil olmak üzere geniş biçimde toplumu temsil etmektedir. Mart 1993'te yapılan Sekizinci Ulusal Halk Kongresi'nde seçilen 2,978 temsilci arasında (görev süreleri 1998'de dolmaktadır) 332 işçi (yüzde 11.15), 280 köylü (yüzde 9.4), 649 aydın (yüzde 21.79), 842 kamu görevlisi (yüzde 28.27), 572 bağımsız demokrat ve çeşitli demokratik partilerin temsilcileri (yüzde 19.21), 267 Halk Kurtuluş Ordusu askeri (yüzde 8.97) ve yabancı ülkelerden dönen 36 Çinli (yüzde l .21) bulunmaktadır. Kongre'de 626 kadın temsilci (yüzde 21.02) vardır. Çin'deki 55 etnik azınlık grubunun tamamı 439 azınlık temsilcisi (yüzde 14.74) tarafından temsil edilmektedir.
Ulusal Seçim Yasası, Ulusal Halk Kongresi ve eyaletler, özerk bölgeler, Merkezi hükümet yönetimindeki belediyeler, ilçeli kentler ve özerk vilayetlerin kongrelerinin üyelerinin, bir alt düzeydeki halk kongreleri tarafından dolayli seçimle seçilmesini öngörmektedir. Ilçeli olmayan kentlerin, ilçe belediyelerinin, ilçelerin, özerk ilçelerin, kasabaların ve nahiyelerin halk kongresi temsilcileri, doğrudan seçmenler tarafından seçilmektedir. Oylama genellikle seçim yapılacak sandalyelerin sayısınan fazla adayın katılımı ile gizli oyla yapılmaktadır. Seçmenler, adaylar lehine veya bunlara karşı oy kullanmakta, oy pusulasında belirtilmeyen adayları yazmakta veya çekimser kalmakta özgürdür. Bir adayın seçilebilmesi iÇin kullanilan oyların yarısından fazlasını alması gereklidir.
Halk kongrelerine seçilen temsilciler, halkın iÇinden gelmektedir. Bunlar, kendilerini seçmiş olan seçmenler ve seçim bölgeleri ile yakın ilişki iÇinde bulunduklari iÇin düşünce ve ihtiyaçlarini bilmektedirler. Bu nedenle kongreler açıldığında seçmenlerinin görüşlerini tam olarak duyurabilirler. Ayrıca yerel yönetim veya bağlı çalışma birimlerine soru yöneltebilirler ve sorularına yanıt verilmesi zorunludur. Bu şekilde, halkın görüşleri birleştirilebilir ve halk, halk kongresi aracılığı ile devlet işlerini yönetme hakkını kullanabilir. Temsilciler, Anayasa ve yasalara uyulması konusunda örnek bir rol oynamalı, halkin iradesine uymalı ve halkın çıkarı iÇin çalışmalıdır. Seçmenler ve seçim birimleri, yasada öngörülen usule göre temsilcileri azletme hakkina sahiptir.

Çin Komünist Partisi

Temmuz 1921'de kurulan Çin Komünist Partisi (ÇKP) bugün 57 milyondan fazla üyeye sahiptir.
Su anda Çin, hala sosyalizmin ilk aşamasından geçmektedir. ÇKP'nin bu tarihi aşamadaki temel görevi, ekonomik kalkınmayı temel alarak ve Dört Temel İlke ve reform ve dışa açılma politikalarına bağlı kalarak bütün etnik gruplardan gelen Çin halkını, Çin'i müreffeh, modern demokratik ve yüksek düzeyde uygarlaşmış bir sosyalist ülke haline getirmek için gayretle ve kendine güvenerek çalışma ülküsü etrafında birleştirmektir. ÇKP'nin nihai hedefi, bir komünist sosyal sisteminin oluşturulmasıdır.
1921'den 1949'a kadar ÇPK, sonuçta emperyalizm, feodalizm ve bürokrat-kapitalizm iktidarının yıkılması ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması ile sonuçlanan çetin mücadelesinde Çin halkına önderlik etmiştir. Yeni Çin'in kurulmasından sonra ÇPK, iktidar partisi olarak ülkenin bağımsızlığı ve güvenliğinin savunulması, yeni demokrasiden sosyalizme başarılı bir şekilde geçilmesi ve sistemli büyük çaplı sosyalist yapılanmayı gerçekleştirerek Çin tarihinde benzeri görülmemiş bir ekonomik ve kültürel ilerleme sağlanması için bütün etnik gruplardan oluşan Çin halkına önderlik etmeye devam etmiştir.
ÇKP'nin Ekim 1992'de yapılan 14'üncü Ulusal Kongresi, tarihi bir öneme sahiptir. Kongre, ÇPK 11 'inci Merkez Komitesi'nin 1978 yılının sonundaki üçüncü Toplantısından bu yana kazanılan pratik deneyimi dikkatle gözden geçirmiş ve özümsemiş, Çin özelliklerine sahip sosyalizmin kurulması teorisini hazırlamış ve sosyalist pazar ekonomisi sisteminin oluşturulması ve reform ve dış dünyaya açılma sürecinin hızlandırılmasını açık bir şekilde desteklemiştir. Kongre, ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için çabaların yoğunlaştırılması ve ulusal ekonominin oldukça hızlı bir şekilde geliştirilmesi için mümkün olduğu kadar fazla çalışılması çağrısında bulunmuştur. Bugün, ÇKP, ülkenin bütün halkına Sekizinci Ulusal Halk Kongresi'nin Dördüncü Toplantısında onaylanmış olan "Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için Dokuzuncu Beş Yıllık Plan" ve "2010 Yivli için Uzun Vadeli Hedeflerde belirtilen stratejik görevlerin başarılmasına yönelik uyumlu çabalarında önderlik etmektedir.
Partinin en yüksek organları ulusal Parti kongresi ve Merkez Komitesidir. Ulusal Parti kongresi her beş yılda bir toplanırken Merkez Komitesi, yılda en az bir kez toplanmaktadır. Merkez Politik Büro, Politik büro'nun Daimi Komitesi, Merkez Komitesinin genel sekreteri ve Merkezi Sekretarya, Merkez Komitesinin toplantısında seçilmektedir. Merkez Politik Büro, Merkez Komitesi toplantı halinde bulunmadığında bunun görevleri ve yetkilerini ifa etmektedir. Merkezi Sekretarya, Politik Büro ve onun Daimi Komitesinin idaresi altında Merkez Komitenin günlük islerini yürütmektedir. Merkez Komitesi'nin genel sekreteri, Merkez Politik Büro ve Daimi Komitesinin toplantılarının düzenlenmesinden sorumludur ve Sekretaryanın çalışmalarını idare eder.

Demokratik Partiler

Çin'de Komünist Parti dışında sekiz siyasi parti bulunmaktadır. Bunlar demokratik partiler olarak adlandırılmaktadır. Demokratik partiler, ilk kuruldukları günden bu yana Komünist Partisi ile farklı derecelerde işbirliğine dayalı ilişkiler geliştirmişlerdir. Komünist Parti'nin Çin halkının bir siyasi danışma toplantısı düzenlenmesi çağrısı üzerine Eylül 1949'da düzenlenen Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansının Birinci Toplantısına Komünist Parti ve öteki demokratlarla birlikte katılmışlardır. Bu toplantıda geçici bir anayasaya eşdeğer olan "ÇHSDK Ortak Programı" kabul edilmiş, Merkezi Halk Hükümeti seçilmiş ve Çin Halk Cumhuriyeti doğmuştur. Yeni Çin'in kurulmasından bu yana geçen 40 yılı aşkın süre içinde Çin'deki demokratik partiler, önemli ulusal politika konularında danışmalara ve karar alma sürecine katılmışlardır. Demokratik partilerin birçok temsilcisi her düzeydeki halk kongrelerine ve ÇHSDK komitelerine seçilmiştir ve bunların birçoğu halk kongreleri, ÇHSDK komiteleri, halk yönetimleri ve ekonomik, kültürel, eğitimsel, bilimsel ve teknolojik kuruluşlarda üst düzey görevlerde bulunmaktadır. ÇKP ile birlikte "uzun dönemde birlikte yasama, karşılıklı denetim, bütün ilişkilerde karşılıklı samimiyet ve iyi ve kötü günlerin paylaşılması" politikasını izlemektedirler. Demokratik partiler kendilerini sosyalist davaya adamışlardır ve resmi ve siyasi islere katılmaktadırlar.
Kasım-Aralık 1992 döneminde sekiz demokratik parti, kendi ulusal kurultaylarını yapmışlardır. Çin özelliklerine sahip sosyalizmin kurulması teorisini ilke edinen çeşitli kurultaylar, Çin'in reform, dışa açılma ve modernleşme sürecinin hızlandırılması gereksiniminden kaynaklanan yeni duruma uygun çalışma planları ve politikalarını oluşturmuşlardır. Her biri kendi yeni parti tüzüğünü kabul etmiş ve resmi ve siyasi islerin tartışılması ve bunlara katılıma ilişkin mekanizmasında iyileştirmeler yapmıştır.
• Demokratik Partiler:
Kuomintang Çin Devrimci Komitesi Ocak 1948'de kurulan bu parti, 49,000'den fazla üyeye sahiptir. Çoğunlukla eski Kuomintang üyelerinden ve Kuomintang ile tarihi bağları olan kişilerden oluşmaktadır. Su andaki Merkez Komitesi başkanı He Luli'dir.
Çin Demokratik Birliği Ocak 1941 'de kurulmuştur ve günümüzde çoğunluğu yüksek ve orta düzeylerde aydınlardan oluşan 120,000'den fazla üyesi vardır. Su andaki Merkez Komitesi başkanı Ding Shisun'dur.
Çin Demokratik Ulusal Oluşum Birliği Aralık 1945'te kurulan bu parti, çoğunluğu iktisatçı veya ilgili alanlarda uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşan 63,000'in üzerinde üyeye sahiptir. Su andaki Merkez Komitesi başkanı Cheng Swei'dir.
Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği Bu parti, Aralık 1945'te kurulmuştur ve su andaki üye sayısı 58,000'in üzerindedir, üyeleri büyük ölçüde eğitim, kültür, bilim ve yayıncılık alanlarında çalışan aydınlardan oluşmaktadır. Su andaki Merkez Komitesi başkanı Lei Jieqiong'dur.
Çin Köylü ve İşçi Demokratik Partisi Ağustos 1930'da kurulan bu parti, günümüzde çoğunluğu sağlık, kültür ve eğitim veya bilim ve teknoloji alanlarında çalışanlardan oluşan 58,000'i aşkın üyeye sahiptir. Su andaki Merkez Komitesi başkanı Lu Jiaxi'dir.
Çin Zhi Gong Dang Ekim 1925'te kurulan bu parti, su anda 14,000'in üzerinde üyeye sahiptir, üyelerinin çoğunluğu yabancı ülkelerden dönen Çinliler, yabancı ülkelerde yasayan Çinlilerin akrabaları ve yabancı ülkelerle bağlantıları olan kişi ve uzman ve akademisyenlerden oluşmaktadır. Su andaki Merkez Komitesi başkanı, Dong Yinc-hu'dur.
Jiitsan Derneği Aralık 1944'te kurulan bu partinin 60,000'den fazla üyesi bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu bilim ve teknoloji, kültür ve eğitim veya sağlık alanında çalışan yüksek ve orta düzeyde aydındır. Su andaki Merkez Komitesi başkanı Wu Jieping'dir.
Tayvan Demokratik Özyönetim Birliği Kasım 1947'de kurulan bu parti, çoğunluğunu Tayvan'da doğmuş veya aile bağları olan ve su anda anakarada oturmakta olan kişilerin oluşturduğu 1,400'ün üzerinde üyeye sahiptir.

Halk Örgütleri

Halk Örgütleri Çin'deki başlıca halk örgütleri şunlardır:
Çin İşçi Sendikaları Federasyonu Bu kitle örgütü, Çin'deki bütün yerel sendika kuruluşları ve ulusal sanayi sendika kuruluşlarının en yüksek organıdır. Mayıs 1925'te kurulmuştur ve 103.996 milyon üyeye sahiptir.
Çin İşçi Sendikaları Federasyonu, isçi sendikaları ulusal kongresi ve Çin İşçi Sendikaları Federasyonu Yürütme Komitesi aracılığı ile bütün isçi sendikalarının liderliğini yapmaktadır. Su andaki Yürütme Komitesi başkanı, Wei Jianxing'dir.
Çin Komünist Gençlik Birliği Bu, Çin'in öncü gençliğinden oluşan bir kitle örgütüdür. Mayıs 1922'de kurulmuştur ve günümüzde 65 milyon üyesi bulunmaktadır. Çin Komünist Gençlik Birliğinin ulusal düzeydeki en yüksek organı, Birliğin ulusal kongresi ve kongrenin kendi seçtiği Merkez Komitesidir. Daimi Komitesi ve Sekretarya, Merkez Komitesinin bir toplantısında seçilmektedir. Birinci sekreter ve bir kaç sekreterden oluşan Sekretarya, günlük isleri yürütmektedir. Su anda Merkez Komitesi birinci sekreteri Li Keqiang'dir.
Çin Kadın Federasyonu Nisan 1949'da kurulan ve bütün etnik gruplara ve bütün toplumsal kesimlere mensup kadınları temsil eden bu kitle örgütü, kadınların daha fazla özgürlük kazanması ve birliği için mücadele etmektedir.
Çin Kadın Federasyonu'nun en yüksek organı ulusal halk kongre -sidir. Ulusal kadın kongresi, Ulusal Yürütme Komitesini seçmektedir. Yürütme Komitesinin su andaki başkanı Chen Muhua'dir.
Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu Ekim 1953'te kurulan ve sanayi ve ticaretle uğraşan Çinliler tarafından teşkilatlandırılan bu kitle örgütü, işadamlarının ülke içindeki ve dışındaki ilişkilerinin geliştirilmesi için resmi olmayan bir ticaret odası olarak faaliyet göstermektedir.
Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonunun en yüksek organı, ulusal kongresidir. Ulusal kongre, Federasyon'un bütün ülkedeki faaliyetlerini idare eden Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nun Yürütme Komitesini seçmektedir. Yürütme Komitesinin su andaki başkanı Jing Shu-ping'dir.
Çin Özürlüler Federasyonu Bu örgüt, Mart 1988'de kurulmuştur ve özürlüler için çalışmaktadır. Bağlı kuruluşları arasinda Çin Görme Özürlüler Derneği, Çin İşitme Özürlüler Derneği, Çin Fiziksel Özürlüler Derneği ile Çin Zihinsel Özürlü ve Psikozlular Dostları ve Akrabaları Derneği bulunmaktadır.
Bütün özürlü kişilerin ortak çıkarlarını temsil eden Çin Özürlüler Federasyonu, özürlülere hizmet vermekte ve bunun ötesinde kendisine hükümet tarafından verilen görevleri yerine getirmekte, özürlüler için çalışmakta ve özürlüleri ilgilendiren konuların sosyal yönetimini teşvik etmektedir. Çin Özürlüler Federasyonu'nun su andaki başkanı Deng Pufang'dir.
Çin Gençlik Federasyonu Mayıs 1949'da kurulan bu federasyon, Komünist Gençlik Birliği, Çin Öğrenciler Federasyonu, Çin Genç Erkek Hıristiyan Birliği, Çin Genç Kadın Hıristiyan Birliği, Çin Genç Girişimciler Birliği, Çin Genç Kasaba Girişimcileri Birliği, Çin Genç Bilimsel ve Teknolojik İşçiler Birliği, Beijing Genç Gazete Müdürleri ve Muhabirleri Birliği, Çin Genç Gönüllüler Birliği, Çin Gençliği Sınai Gelişimi Destekleme Birliği, Çin Gençlik Enstitüsü, Doğrudan ÇKP Merkez Komitesi İdaresindeki Organlarda Görevli Gençlik Federasyonu ve Merkez Devlet Organlarında Görevli Gençlik Federasyonu yanı sıra eyaletler, özerk bölgeler ve merkezi idareye tabi belediyelerdeki gençlik federasyonları dahil olmak üzere Çin'deki bütün gençlik örgütlerini içermektedir. Su anda Çin Gençlik Federasyonu'nun başkanı Liu Peng'dir.
Çin Edebiyat ve Sanat Çevreleri Federasyonu Temmuz 1949'da kurulmuştur ve Çin'in çeşitli edebi ve sanat birlikleri ile eyaletler, özerk bölgeler ve merkezden idare edilen belediyelerin edebiyat ve sanat federasyonlarının birleşik örgütüdür.
Anakaradaki eyaletler, özerk bölgeler ve doğrudan Merkezi Hükümetin idaresindeki belediyelerde bulunan 30 edebiyat ve sanat federasyonuna ilave olarak federasyonun öteki üyeleri arasinda Çin Yazarlar Birliği, Çin Oyun Yazarları Birliği, Çin Sinema Emekçileri Birliği, Çin Televizyon Sanatçıları Birliği, Çin Halk Sarkıcıları Birliği, Çin Sanatçılar Birliği, Çin Müzisyenler Birliği, Çin Dansçılar Birliği, Çin Fotoğrafçılar Birliği, Çin Akrobatlar Birliği, Çin Hattatlar Birliği ve Çin Halk Edebiyatı Araştırma Derneği bulunmaktadır. Çin Edebiyat ve Sanat Çevreleri Federasyonu'nun su andaki başkanı Zhou Weizhi'dir.
Çin Yabancı ülkelerden Dönüş Yapan Çinliler Federasyonu Yabancı ülkelerden dönüş yapan Çinliler, yabancı ülkelerde yasayan Çinliler ve bunların yakınları ile bağların güçlendirilmesi için kurulmuş bir ulusal halk örgütüdür. Çin Yabancı ülkelerden Dönüş Yapan Çinliler Federasyonu, yabancı ülkelerden dönüş yapan Çinlilerin ulusal kongresidir. Ulusal kongre, Federasyon'un Ulusal Komitesini seçmekte ve Federasyonun çalışmalarına ilişkin önemli konuları müzakere ederek karara bağlamaktadır. Ulusal Komitenin çalışmalarını yönlendiren başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları ve Daimi Komite, Ulusal Komite tarafından seçilmektedir. Federasyon'un su andaki başkanı Yang Taifang'dir.

TOP