Çin Kent Planlaması

Kent Planlaması

1949 yılında Çin'de sadece 58 kent bulunuyordu. Bu sayı 1978'de 193'e, 1995'te de 640'e yükselmiştir. Bu kentler arasında nüfusu 2,000,000'un üzerinde 10; 1,000,000 ile 2,000,000 arasında 22; 500,000 ile 1,000,000 arasında 43; 200,000 ile 500,000 arasında 192 ve 200,000'in altında 373 kent bulunmaktadır. Çin'deki kentlerin bazıları yeni inşa edilmiştir. Bunlar arasında büyük devlet inşaat projelerinin bir bölümü olarak inşa edilmiş gelişmiş sanayi kentleri, dış dünyaya açılma iÇin iyi şartlara sahip liman kentleri ve tarihi ve kültürel eserleri nedeniyle tanınan kentler yeralmaktadır.
Çin, kent planlamasında "büyük kentlerin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi, orta büyüklükteki kentlerin akılcı bir şekilde genişletilmesi ve küçük kentlerin gelişmesinin etkin bir şekilde teşvik edilmesi" politikasını uygulamıştır.
1980'lerin sonundan itibaren 500,000'in altında nüfusa sahip orta büyüklükteki kentler ve 200,000'in altında nüfusa sahip küçük kentler hızla gelişmektedir. Bir milyonun üzerinde nüfusa sahip büyük kentler de, uydu kentlerin ve kent merkezi dışındaki kentlerin planlı bir şekilde olusturulması yoluyla büyümektedir. Bu planlı gelişme, artan nüfuslarının dağıtılması iÇin avantajlı bir yöntem sağlamaktadır.
Çin hükümeti, 1979 yılından bu yana temel kentsel inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi iÇin büyük yatırımlar yapmıştır. 1991'den 1995'e kadar olan dönemde kentlerdeki kamu tesisleri yapımına ilişkin yatırım 244.1 milyar yuana ulaşmıştır. Çok sayıda kentsel kamu tesisi inşa edilmiş, çevre ve çevre sağlığı projeleri ile kamuya açık yeşil alanlar sağlamaya yönelik projeler, kentlerde yaşam koşullarını iyileştirmiş ve kentlerde yaşayanlar iÇin yaşamı kolaylaştırmıştır. Kent yolları, tek boyutlu planlamadan üç boyutlu planlamaya geçmiş ve büyük viyadükler, yonca çiçeği köprüleri, köprü üzerindeki karayolları, yaya köprüleri, altgeçitler ve yeraltından geçen demiryolları dahil olmak üzere modern bir kent ulaştırma ağı oluşturulmuştur. 1995'te ülkedeki kent yollarının toplam uzunluğu 130,308 km'ye; belediye otobüslerinin sayısı 136,800'e; taksilerin sayısı da 504,000'e ulaşmıştır. 1995'te kentsel bölgelerde toplam terkos suyu temini, yüzde 93 emre amadelik oranı ile 49.66 milyar tona ulaşırken gaz tesisleri de yüzde 70 emre amadelik oranı ile 597 kente dağılmıştır. Kentsel çevre ve kamu sağlığı, yeşillendirme ve ağaçlandırma alanlarında da büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. 1995'te düzenli olarak temizlenen kent yollarının alanı 1.12 milyar metre kare olmuş; merkezi kanalizasyon boşaltma alanı oranı yüzde 20'ye ulaşmış; çöp ve atıkların yüzde 45.4'i uygun bir şekilde bertaraf edilmiş; ağaçlandırılmış bölgelerin oranı yüzde 23.8'e ulaşmış; kentlerdeki parkların toplam alanı yaklaşık 678,000 hektar olmuştur. Çeşitli türde 3,619 park bulunmaktadır.

Konut Yapımı ve Gayrimenkul Yönetimi

Kent ve ilçelerdeki konut yapımı, Kent Planlaması Kanununa göre devam etmektedir. 1979 ile 1995 arasındaki dönemde kent ve kasabalarda yeni inşa edilmiş olan konutların toplam alanı 2.55 milyar metre kareye ulaşmış ve her biri toplam 50,000 metre kare alana sahip 5 binin üzerinde yerleşim alanı inşa edilmiştir. 1995'te kentlerde kişi başına düşen konut alanı, 1978'e göre 2.25 kat artarak 8.1 metre kareye ulaşmıştır. Bugün, kentlerin bütün kesimlerinde yeni binalar hızla inşa edilmektedir. Planlama, tasarım, inşaat ve iç dekorasyondaki yenilikler yanısıra sakin ve zarif bir ortam, bu yeni yerleşim alanlarının halk tarafından sıcak bir şekilde karşılanmasını sağlamıştır.
Kırsal bölgelerde konut yapımı daha da hızla gelişmektedir. 1979-1995 döneminde yeni inşa edilen kırsal konutların toplam alanı 11.33
milyar metre kareye ulaşmış, 120 milyon çiftçi ailesi yeni konutlara taşınmış ve 1978'de 8.1 metre kare olan kisşi başına konut alanı 1995'te 21 metre kareye çıkmıştır. Bugün, geçmişteki damı sazla kaplanmış kulübelerin yerini temiz ve düzgün tuğla evler almış, bir çok köylü iki veya daha fazla kattan oluşan kendi evlerini inşa etmiştir. Bu arada, küçük kırsal kasabaların yapımı süratle devam etmektedir. Bugüne kadar Çin'in 50,000 küçük kasabası ve 3.7 milyonu aşkın köyünün çoğunda imar planları hazırlanmıştır. 1991'den 1995'e kadar olan dönemde 428 milyon metre kare yeni kamu binası ve 405 milyon metre kare fabrika ve ofis dahil olmak üzere köy ve kasabalarda inşaat projelerine toplam 833.75 milyar yuan yatırım yapılmıştır. Bunun sonucunda, köy ve kasabaların nüfusunun yüzde 32'sini oluşturan 310 milyon kişi sürekli akan suya kavuşmuştur.
Reform ve açılmanın derinleşmesi ile birlikte konut sisteminin ıslahı, Çin'in bütün bölgelerinde gerçekleştirilmiştir. Gayrimenkul sektörü, ticari amaçlı konut yapımı ve arazinin telafi amaçlı kullanımı ile birlikte hızla gelişmiştir. Bugün, Çin'de 25,000'in üzerinde gayrimenkul şirketi bulunmaktadır. 1995'te gayrimenkul yatırımları 208.8 milyar yuana, 220 milyon metre kare inşa edilmiş konut alanının satışından elde edilen hasılat da 95.5 milyar yuana ulaşmıştır

Çevre Koruması

1970'lerin başında Çin hükümeti, "üç atığın" (atık gaz, atık su ve atık malzemeler) kontrol altına alınması iÇin talimatlar yayınlamış ve büyük nehirler, göller ve seyrüsefer yapılan su yollarındaki kirlilikle mücadeleye başlamıştır. Bu alanda somut ilerleme kaydedilmiştir. 1973'te Beijing'de yapılan Birinci Çevre Koruma Konferansı, "kapsamlı planlama, akılcı dağıtım, çok amaçlı kullanım, zararın faydaya dönüştürülmesi, kitlelere dayanma, herkesin sorumluluk üstlenmesi, çevrenin korunması ve halkın yararlanması" ilkelerine dayalı bir politikayı tanımlamıştır. Konferanstan sonra devlet konseyi, ulusal çevre koruma çalışmalarının düzenlenmesinden sorumlu Çevre Koruma Öncü Grubunu (daha sonra Devlet Konseyi Çevre Koruma Komitesi adını almıştır) kurmuştur. Daha sonra çevrenin korunmasından sorumlu bağlı kuruluşlar, ülkenin bütün kesimlerinde kurulmuştur. Bütün ülkedeki sanayi ve madencilik işletmeleri, "üç atığın" kapsamlı bir şekilde ortadan kaldırılması iÇin çaba harcamışlardır. Her kent, duman ve tozun azaltılmasına öncelik vermiş, devlet de su kirliliği sorununun çözümü iÇin özel bir gayret göstermiştir. 1980'lerin başından bu yana Çin hükümeti, ekonomi gelişirken çevrenin korunmasını sağlamak iÇin bir dizi yönlendirici ilke, politika, yasa ve önlemi oluşturmuş ve uygulamıştır. Çin hükümeti çevrenin korunmasını devletin ana politikası olarak uygularken "ekonominin gelişiminin, kent ve kırsal bölgelerin gelişiminin ve çevrenin gelişiminin aynı etapta planlanması, uygulanması ve ilerlemesi; ekonomik yarar, toplumsal yarar ve çevre yararlarının birleştirilmesi" yönlendirici ilkeyi ileri sürmüştür. Ayrıca "başta korumakla birlikte koruma ile önlenme birleşsin", "kim kirletirse o ortadan kaldırsın" ve "çevre yönetimi güçlensin" üç büyük politikasını sürdürerek ekonomi ve çevrenin dengeli bir yolda gelişmesi iÇin her düzeydeki hükümetlerin ulusal ekonomi ve kalkınma programını planlarken çevrenin korunması iÇin önlemlerin alınmasını da istemiştir. Ağustos 1992'de yapılan BM Çevre ve Kalkınma Konferansından sonra Çin hükümeti, kalkınma teşvik edilirken Çin'deki çevrenin korunmasına yönelik on önlemi uygulamaya koyarken, bunun Çin'in sürdürülebilir kalkınma sürecine girmesi iÇin kaÇinılmaz bir seçim olduğunu açıkça belirtmiştir. Çin hükümeti, Mart 1994'te Çin'in sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin genel stratejiyi, önlemleri ve eylem planlarını içeren 21'inci Yüzyılda Çin'in Gündemi -Nüfus, Çevre ve Kalkınma konusundaki Beyaz Kitabı onaylamış ve yayınlamıştır. Açık çevre koruma hedefleri, Mart 1996'da Sekizinci Ulusal Halk Kongresi'nin Dördüncü Toplantısında onaylanan Ulusal Ekonomi ve Kalkınma iÇin Dokuzuncu Beş Yıllık Plan ve 2010 Yılı iÇin uzun dönemli hedeflere dahil edilmiştir. 2000 yılına kadar çevre kirliliği büyük ölçüde kontrol altına alınacak; 2010 yılına kadar çevredeki bozulma büyük ölçüde durdurulacak ve kentsel ve kırsal alanlardaki çevrede önemli bir iyileşme kaydedilecektir. Çevre yönetim kuruluşları, merkezi makamlardan bütün eyaletler, özerk bölgeler ve doğrudan merkezi yönetimin idaresi altındaki belediyeler, kentler ve ilçelere kadar her yerde kurulmuş bulunmaktadır. 1995 sonunda ilçe düzeyindeki çevre koruma idarelerinin sayısı 2,500'ü aşarken her düzeydeki çevre izleme istasyonlarının sayısı 2,148'e, çevrenin idaresi, izlenmesi, yönetimi, bilimsel araştırma, halkn bilgilendirilmesi ve eğitimi ile görevli personelin sayısı da 88,000'e ulaşmıştır.
Çin, sınai kirliliğin önlenmesi ve kentsel çevrenin kapsamlı bir şekilde kontrol altına alınması iÇin denetim ve yönetim yanısıra teknik ilerlemeden yararlanmaktadır. Son 17 yılın iÇinde Çin'in çevrenin korunması çalışmalarını güçlendirmesi ve gerçekçi önlemleri alması yüzünden Çin ekonomisi süratle gelişirken çevre kalitesinin bozulmasından temel olarak kaÇinmıştır. 1995'te sınai kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik toplam yatırım 3.65 milyar yuana ulaşırken çevre kirliliğinin kontrolüne ilişkin 4,397 proje tamamlanmıştır. 530 kentte toplam 3,002 duman ve toz kontrol alanı, 416 kentte de 1,980 ses kontrol bölgesi belirlenmiştir. Yapay ağaçlandırma alanlarının toplam yüzölçümü 33.79 milyon hektara çıkarken orman örtüsünün toplam yüzölçümü iÇindeki oranı yüzde 13.92'ye yükselmiştir. 67 milyon hektar erozyondan etkilenmiş alan kontrol altına alınmış, nadir bitki ve hayvan türleri iÇin 227 koruma ve üreme alanı oluşturulmuş ve doğal parkların sayısı 99 devlet düzeyindeki park dahil olmak üzere 799'a ulaşmıştır. En büyük çevre koruma projesi, Çin'in kuzeybatısı, kuzeydoğusu ve kuzeyinde koruma kuşaklarının oluşturulmasıdır. Tarım arazisi koruma ormanları, kum tutucu ormanlar, toprak muhafaza ormanları ve otlak koruma ormanlarını kapsayan 7,000 kilometrelik bu proje, "Yeşil Çin Seddi" olarak adlandırılmaktadır. 1995'e kadar 18.51 milyon hektar alana ağaç dikilmiş, 13.33 milyar hektar tam alanı korunmuş ve çölleşme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan arazinin yaklaşık yüzde 12'si kontrol altına alınmıştır. Bu arada, Yangtze Nehrinin orta ve üst kesimleri yanısıra kıyı boyunca koruma amacındaki orman kuşaklarının yapımı hızlandırılmıştır.
Çin'de çevrenin korunması konusunda beş özel yasa ile çevre korumasına ilişkin dokuz doğal kaynaklar yasası yürürlüğe girmiştir. Bunlara ilave olarak Devlet Konseyi tarafından 30'un üzerinde çevrenin korunmasına ilişkin 30 idari yasa ve yönetmelik yayınlanmıştır. Çin, ayrıca bu alandaki uluslararası mübadeleleri ve işbirliğini geliştirmektedir. Çin hükümeti, BM Çevre Programı, Küresel Çevre Kuruluşu, Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası yanısıra Kuzey Amerika, Batı ve Kuzey Avrupa ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerle işbirliğinin artırılmasına büyük bir önem vermektedir. Çin, bu konuda 1979'dan bu yana Doğal Fauna ve Floradaki Soyları Tükenme Tehlikesi ile Karşı Karşıya Bulunan Türlerin Uluslararası Ticareti konusundaki Sözleşme, Balina Avcılığının Düzenlenmesi konusundaki Uluslararası Sözleşme, Ozon Tabakasının Korunması konusundaki Viyana Sözleşmesi, Tehlikeli Atıkların Sınırlar Arasındaki Hareketlerinin Kontrolü ve Bunların Boşaltılmasına ilişkin Basel Sözleşmesi, Ozon Tabakasını Tüketen Maddeler konusundaki
Montreal Protokolü (değişiklik yapılmış metni), İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi, Özellikle Su Kuşlarının Doğal Yaşam Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Sözleşmesi ve 1972 Londra Sözleşmesi gibi bir dizi uluslararası sözleşme ve protokolü imzalamıştır. Çin, imzaladığı, onayladığı veya katıldığı uluslararası çevre sözleşmeleri ve anlaşmaları konusundaki sorumluluklarını her zaman dikkatli bir şekilde yerine getirmektedir. Çin, "Çin'in 21'inci Yüzyılının Gündemi" kılavuzluğunda görevlerini dikkatli bir şekilde yerine getirmek iÇin aralarında Çevre Koruma 21'inci Yüzyıl Gündemi, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması iÇin Eylem Planı, 21'inci Yüzyıl Gündeminde Ormancılık Eylem Planı ve 21'inci Yüzyıl Denizcilik Gündeminin de bulunduğu bazı önemli belgeler ve devlet programları veya eylem planlarını hazırlayarak uygulamaya koymuştur. Çin hükümeti, Ozon Tabakasını Tüketen Maddelerin Aşamalı Olarak Ortadan Kaldırılmasına ilişkin Devlet Planını onaylamıştır. Çin hükümeti, Temmuz 1994'te BM Kalkınma Programının desteği ile Beijing'de ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunan Gündem 21 Yüksek Düzeyli Uluslararası Yuvarlak Masa Konferansını başarıyla düzenlemiştir. Çin, Kasım 1995'te atık ithalatından kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi iÇin Atıkların Çin'e Sınır Ötesi Hareketinin Kesinlikle Kontrolüne ilişkin Acil Açıklamayı ve Mart 1996'da da Çevre Koruma ve Atık İthalinin Yönetimi konusundaki Geçici Yönetmelikleri yayınlamıştır. Bunlar, Çin'in küresel çevrenin korunmasına ilişkin sorumluluk duygusunu ortaya koymaktadır

TOP