Çin Nüfusu

Nüfus Yapısı

1990 yılındaki dördüncü nüfus sayımı Çin ana karasında 1.13368 milyarı göstermiştir. Bu nüfus yapısı, aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Cinsiyet Çin nüfusu 584.95 milyon erkek (yüzde 51.6) ve 548.73 milyon kadından (yüzde 48.4) oluşmaktaydı. Kadınların erkeklere oranı 100:106.6 düzeyindeydi. Yaş Çin'in yaş yapısı 25.25 orta değerle yetişkin veya dengeli olarak tanımlanmaktaydı. Nüfusun yüzde 27.7'si 14 yaşında veya altında, yüzde 66.72'si 15 ila 64 yaşları arasında, yüzde 5.58'i de 65 yaş veya üzerindeydi.
Etnik Gruplar Toplam nüfusun 1.04248 milyarı (yüzde 91.96) Han etnik grubuna, geri kalan 91.2 milyon da (yüzde 8.04) Çin'deki 55 azınlık etnik grubuna mensuptur. Eğitim Üniversite, Çin nüfusunun yüzde 1.422'sinin yararlandığı en yüksek eğitim düzeyi idi. Nüfusun yüzde 8.039'u lise, yüzde 23.344'ü ortaokul ve yüzde 37.057'si ilkokul mezunuydu. Toplam nüfusun yüzde 15.88'i okuma yazma bilmiyordu veya az biliyordu. Bu oran, 1964 yılındaki ikinci nüfus sayımına göre yüzde 22.33,1982 yılındaki üçüncü nüfus sayımına göre de yüzde 6.93 oranında azalmıştır. Kentsel / Kırsal Bölgeler Kentlerde ve kasabalarda 296.51 milyon (yüzde 26.15), kırsal bölgelerde de 837.17 milyon (yüzde 73.85) Çinli yaşamaktaydı. İstihdam Çin'de istihdam edilen 647.24 milyon kişiden yüzde 5.3'ü uzman teknik personeldi. Yüzde 3.5'u hükümet kuruluşlarında, halk örgütlerinde, işletme ve kuruluşlarda, yüzde 3'ü ticarette, yüzde 2.4'ü hizmet sanayiinde, yüzde 70.6'sı tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerinde, yüzde 15.2'si de sanayi ve taşıma sektörlerinde istihdam edilmekteydi.

Nüfus ve Nüfus Yoğunluğu

Çin, dünyada en çok nüfusa sahip ülkedir. 1995 sonunda nüfusu l .21121 milyardı. Bu rakam, dünya toplamının yüzde 22'sini oluşturmaktadır. Ancak buna Tayvan Eyaleti, Hong Kong ve Macao'da yaşayan çok sayıda Çinli dahil değildir. Çin, dünyadaki en yüksek nüfus yoğunluklarından birine sahiptir. Yapılan son ülke çapındaki nüfus sayımına (l Temmuz 1990'da yapılan dördüncü ulusal nüfus sayımı) göre kilometre kareye 118 kişi düşmektedir. Ancak bu nüfus, eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Yoğun bir nüfusa sahip doğu kıyısında kilometre kare başına 360 kişi, orta kesimlerinde 197 düşerken, daha az nüfus yoğunluğu görülen batı bölgelerinde kilometre kareye sadece 13 kişi düşmektedir.

Nüfus Artışı ve Nüfus Kontrolü

Çin ana karasının 1949'da 541.67 milyon olan nüfusu, 1969'da 806.71 milyona ulaştı. 1970'lerde Çin, bu ciddi nüfus sorununun çözümü için bir aile planlaması ve nüfus kontrolü politikasını uygulamaya başladı. Sözkonusu dönemden bu yana doğum oranları giderek düşmüştür. Çin'deki doğum oranı 1969'daki binde 34.11' den 1995 sonunda binde 17.12'ye düşmüştür. Yao etnik grubuna mensup kızlar, bir mahalli dansı öğreniyorlar. Doğal nüfus artış oranı da binde 26.08'den binde 10.55'e inmiştir. Bu şekilde düşük doğum, düşük ölüm ve düşük nüfus artış oranları ile tanımlanan nüfus artış türüne geçiş, büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Mart 1996'da Sekizinci Ulusal Halk Kongresi'nin Dördüncü Toplantısında onaylanan "Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Dokuzuncu Beş Yıllık Planı" ve "2010 Yılı için Uzun Vadeli Hedefler' e göre nüfusun yıllık doğal artış oranının, Dokuzuncu Beş Yıllık Plan döneminde (1996-2000) binde 10.83 düzeyinde kalması öngörülmektedir. Bu yüzyılın sonunda toplam nüfusun 1.3 milyarı, 2010 yılında da 1.4 milyarı aşmaması gerekmektedir. Aile planlamasının temel şartlan geç evlenme ve geç çocuk sahibi olma ve daha az, ancak daha sağlıklı bebeklere sahip olmaktır. Teşvik edilen bir çocuk politikası çerçevesinde gerçek ve reel güçlüklerle karşılaşan köylü aileleri, bir kaç yıl bekleyip ve ikinci bir çocuğa sahip olabilirler. Bu politika, azınlıkların yaşadığı bölgelerde daha gevşek bir şekilde uygulanmaktadır. Bugün, aile planlaması politikası, temel bir devlet politikası olarak yürütülmektedir ve giderek daha fazla destek kazanmaktadır.

TOP